Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Κάτι αλλάζει στην Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς

Αναδημοσίευση από-  http://www.dionysos.gr/sites/default/files/14-14.pdf

Πρακτικό της 10ης /12-9-2014 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

ΘΕΜΑ: Εισήγηση των δράσεων και των έργων που πρέπει να περιληφθούν στο Επιχειρησιακό -Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Διονύσου για να εκτελεσθούν στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς με τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη.

Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 πμ το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 164/8-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας,που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για συζήτηση και γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας δ/ξης.


Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ.Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν από τους Συμβούλους τηςΔημοτικής Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ποτίδης Χρήστος
2.Ουσταμπασίδης Σταύρος
3.Συμεωνίδης Παν
4.Ιατρίδου Μαργαρίτα
5.Τεχλικίδης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου  κ. Καρυστινού Μαρία.

O Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό Συμβούλιο το πρώτο θέμα της ημερήσιας δ/ξης λέει ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ 4 του νόμου 3852/2010 το Συμβούλιο της κάθε δημοτικής κοινότητας με απόφασή του πρέπει να υποβάλλει με σειρά προτεραιότητας τις προτάσεις του σχετικά με την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση νέων έργων στην περιοχή μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου το έτος 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ 5 τoυ ιδίου νόμου για την λήψη απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της τοπικής κοινότητας προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τις μελέτες των έργων που αφορούν την περιοχή μας.


Με βάσει τα παραπάνω στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κάτωθι:

1. ο κ Μπέτσης Ιωάνννης από τον Αθλητικό Σύλλογο '' ΝΙΚΗΣ'' Δροσιάς.
2. Η κ. Μαργάρα Μελπομένη από τον Σύλλογο Ποντίων Δροσιάς.
3. η κ. Παπανδρικοπούλου Αλκυόνη Αντι/δος τους Σωματείου Ρέας Δροσιάς (Πολ. Σύλλογος).
4. η. κ. Χατζηκωσταντίνου Βάσω από τον Πολιτιστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο.
5. ο κ. Ρέπουλης Μιχ και Ασκητής από τα ΚΑΠΗ Δροσιάς.
6. ο κ. Θεοφυλακτίδης Θεοφύλακτος από τον σύλλογο εταιρείας Υδάτων.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι από το Γραφείο Δημάρχου μας ζητήθηκε να αποστείλουμε τις προτάσεις μας που αφορούν έργα και μελέτες της  περιοχής μας για την αναμόρφωση του ήδη καταρτισμένου, βάσει του  Ν.3852/2010 από την προηγούμενη Δημοτική αρχή, του Τεχνικού  Προγράμματος έτους 2015.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κάτι δεν πήγε καλά στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στον τομέα της βελτίωσης  ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δημ. Κοιν. Δροσιάς από την προηγουμένη διοίκηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφο 1, έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να είχε αποφασίσει ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων  του επομένου έτους της Δημοτικής Κοινότητας. Κάτι που δεν ίσχυσε εφέτος  αλλά υπάρχει η διαβεβαίωση του Δημάρχου μας ότι του χρόνου θα έχουμε και  προϋπολογισμό .

Η ισόρροπη ανάπτυξη του νέου Καλλικρατικού Δήμου δεν ήταν μια απλή διαδικασία. Σε αυτή την πρώτη μας Δημοτική περίοδο οφείλουμε να  συνδράμομε στη σύνταξη του υπό
αναμόρφωση επιχειρησιακού  προγράμματος του Δήμου με βασική κατεύθυνση την άμβλυνση των
ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και Δημοτικών Κοινοτήτων.

Για εφέτος οφείλουμε , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3852/2010 να  προβούμε στην σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και να εισηγηθούν στην  κτελεστική Επιτροπή του Δήμου, με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον  πείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειας μας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη.

Μετά από την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και των φορέων αλλά λαμβάνοντες υπόψη και τα υπομνήματα που υπεβλήθησαν από τους φορείς  διατυπώθηκαν από το μέλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κο Τεχλικίδη Μιχαήλ του Διοικητικού Συμβουλίου οι παρακάτω παρατηρήσεις.

1. Ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου είναι από όσα ξέρω έργο  ανταποδοτικό από την προμήθεια των λαμπτήρων  LED.
2. Nα εξετασθεί εάν μπορούμε να κάνουμε επεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις μας (κόκκινο χωράφι), δεδομένου ότι αυτό διεκδικείται από τους ιδιοκτήτες.
3. Δ ιαφωνώ με την πλαγιοκάλυψη γιατί κατά την άποψη μου και όσα γνωρίζω δεν μπορεί να γίνει λόγω πολεοδομικών διατάξεων.
4. Ο παιδικός σταθμός είναι επενδυμένος με φύλλα αμιάντου. Τι ενέργειες έχουν γίνει επ ́αυτού;
5.  Ζητώ να τοποθετηθεί κάδος υψηλής συμπύκνωσης στην πλατεία Εθν. Αντιστάσεως.
6. Η διαπλάτυνση της οδού Μαραθώνα δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση κάποιων οικοπέδων.
7. Οι εσωτερικές συνδέσεις των εξωτερικών διακλαδώσεων να γίνουν στο σύνολο των παρόδιων και υποχρεωτικά και τελευταία ερώτηση.
8. Γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί η επισκευή του σχολείου του Δημοτικού:

Πρόεδρος: απαντώντας στον κο Τεχλικίδη: Δεν είναι θέμα της  Δημοτ. Κοινότητας να εξετάσει τους νόμους και τίποτα δεν μπορεί να γίνει εάν δεν είναι νόμιμο και διασφαλίζονται οι πάντες. Εμείς προτείνουμε και οι υπηρεσίες του Δήμου θα εξετάσουν τις λεπτομέρειες.

Επί πλέον μπορώ να απαντήσω:
1) Για τον ηλεκτροφωτισμό ως έργο ανταποδοτικό δεν γνωρίζω.
2) Για την πλαγιοκάλυψη πρέπει να γίνει. Είναι ένα προπονητήριο για τα παιδιά της Δροσιάς αλλά και για τους μαθητές του Γυμνασίου Λυκείου και  μετά την πλαγιοκάλτυψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος  πολλαπλών χρήσεων από τα Σχολεία.
3) Ο παιδικός Σταθμός έχει εξετασθεί το 2008 από τον ΟΣΚ και  διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει  αμίαντος στους τοίχους.
4) Για τους κάδους: Δεν είναι δυνατόν ένα έργο έτους να καταστραφεί και να  γίνει κάτι
άλλο για τα απορρίμματα των καταστημάτων.
5) Για τις υπολειπόμενες ενέργειες απαντώ: δεν είναι θέμα συζήτησης από το  Τοπικό.

Η κα  Μ. Ιατρίδου ζήτησε κάποιες αλλαγές στην προτεραιότητα των δράσεων – έργων και οι οποίες έγιναν δεκτές.

Ακούγοντας και τα υπόλοιπα μέλη αλλά και τους φορείς ο Πρόεδρος ζήτησε να απαντήσουν τα μέλη εάν συμφωνούν με την τελική διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος με τις τροποποιήσεις - προσθήκες που έχουν γίνει και οι εξηγήσεις που εδόθησαν έλυσαν τις απορίες σας έτσι ώστε να ψηφίσουμε στο σύνολο το τεχνικό πρόγραμμα που έχει ως ακολούθως:

Α. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου στη θέση Κόκκινο Χωράφι.
2. Αντικατάσταση παλαιάς περίφραξης του γηπέδου, κατασκευή χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων.
3. Τοποθέτηση Κερκίδων στο γήπεδο Δροσιάς.
4. Δημιουργία γηπέδων, ΤΕΝΝΙΣ ή ΜΠΑΣΚΕΤ ή θερινού θεάτρου στο Νταμάρι επί της οδού Αθηνών.
5. Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου
6. Πλαγιοκάλυψη του στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου Δροσιάς και πλαστικοποίηση του δαπέδου του γηπέδου.
7. Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Κόκκινο Χωράφι από την πλευρά της οδού Μουσών ως χώρου  στάθμευσης οχημάτων.
8. Πλαστικοποίση των γηπέδων μπασκετ, τέννις στις αθλητικές  εγκαταστάσεις στο κόκκινο χωράφι.
9. Εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών περιξ των αποδυτηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων (κόκκινο χωράφι).
10. Κατασκευή υποδομών χρήσης ποδηλάτων  γύρω και έξω από τα σχολεία.
11. Εγκατάσταση συστήματος (δικτύου) διάθεσης - ενοικίασης, κοινοχρήστων ποδηλάτων, προμήθεια - τοποθέτηση.
12. Προμήθεια εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής στις αθλητικές εγκαταστάσεις (κόκκινο χωράφι) και σε πλατείες.
13. Μελέτη διαμόρφωσης του βοηθητικού γηπέδου μπάσκετ στις αθλητικές  εγκαταστάσεις κόκκινο χωράφι να χρησιμοποιηθεί και ως γήπεδο  τέννις.

Β. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ,  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
2. Συντήρηση και επισκευή της κεραμοσκεπής του 1ου Παιδικού Σταθμού  Δ.Κ. Δροσιάς.
3. Συντήρηση – επισκευή – ανανέωση εξοπλισμού παιδικών χαρών.
4. Συντήρηση των Περγκόλων και των περιφράξεων στους κοινόχρηστους χώρους και χώρους παιδικών χαρών.
5. Διαμόρφωση, φύτευση πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως.
6. Οριοθέτηση νέας θέσης γ ια εγκατάσταση παιδικής χαράς στη πλατεία Σεμέλης.
7. Τοποθέτηση καθιστικών πάγκων, και μικρών κάδων απορριμμάτων στους  κοινοχρήστους χώρους της Δημ.  Κοινότητας Δροσιάς.
8. Δημιουργία εσοχών στα πεζοδρόμια των Πλατειών Εθν. Αντιστάσεως επί  της οδού Στρατ. Πετρίτη, Πεύκων και Ποντιακού Ελληνισμού για την  τοποθέτηση κάδων Ανακύκλωσης.
9. Εγκατάσταση καθιστικών πάγκων στις στάσεις Λεωφορείων και  διαμόρφωση του χώρου για ομαλή επιβίβαση  - αποβίβαση των επιβατών.
10. Δημιουργία υπαίθριας «ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ» σε κατάλληλη θέση της πλατείας  ΚΟΡΟΛΗ.

Γ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ
23.Κατασκευή  – πλακόστρωση πεζοδρομίων των οδών Λ. Σταμάτας– Δροσιάς, Τραπεζούντος και λοιπών οδών της Δημ.  Κοινότητας Δροσιάς.
11. Διαπλάτυνση  – διαμόρφωση Λ. Μαραθώνα και Θησέως από το ύψος  του Αρσακείου Σχολείου μέχ ρι και το Ζάννειο Ορφανοτροφείο  και διαμόρφωση θέσεων στάθμευση Ι.Χ. αυτοκινήτων.
12. Βελτίωση της από το 2006 Κυκλοφοριακής μελέτης Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.
13. Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Λαμπράκη, Ήρας,  Μαραθωνομάχων και Γρεβενών με κατάλληλες νησίδες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Δ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ
14. Καθαρισμός ρέματος (παραποτάμου Κηφισού) εντός των διοικητικών ορίων της Δημ.  Κοινότητας Δροσιάς.
15. Μελέτη διαπλάτυνσης των γεφυρών του ρέματος (Παραποτάμου Κηφισού)  και ιδιαίτερα αυτών στις διασταυρώσεις των οδών ΑΘΗΝΑΣ και  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ και ΙΑΣΩΝΟΣ.
16. Διαμόρφωση προσβάσεων στο ρέμα – δημιουργία διαδημοτικών δρόμων  και μονοπατιών για περπάτημα.
17. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ή και τοιχίου όπου απαιτηθεί  στο ρ έμα
παραποτάμου του Κηφισού από τη γέφυρα της Λ. Δημοκρατίας  μέχρι την οδό Κέδρων.
18. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων επί των γεφυρών στις οδούς Λ. Δημοκρατίας, Θερμοπυλών και Κέδρων.

Ε. ΥΔΡΕΥΣΗ  - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
19. Σύνταξη μελέτης για το υπόλοιπου 40% περίπου του έργου  αποχέτευσης  ακαθάρτων καθώς και πολλών άλλων δρόμων της Δ.Κ. Δροσιάς που δεν  είχαν συμπεριληφθεί (Ανεμώνης Ανθέων , Αχιλλέως Παρ.  Δερβενακίων  κλπ ) της Δημ. Κοινότητας Δροσιάς.
20. Αποπεράτωση των εργασιών για το 60% περίπου του έργου κατασκευής  του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δημ. Κοινότητα  Δροσιάς.
21. Εκτέλεση του έργου των εξωτερικών διακλαδώσεων (συνδέσεων) των παρόδιων κατοικιών στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, πέραν των 300 που έχουν προγραμματιστεί.
22. Σύνδεση πλαστικής δεξαμενής πυρασφάλειας  επί της οδού Κέδρων περιεκτικότητας 20 τόνων νερού, με το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής και τοποθέτηση πυροσβεστικής φωλιάς.

ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ
23. Σύνταξη μελέτης και εκτέλεσης έργου απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς Πόντου, Αθ. Διάκου, 25ης Μαρτίου, Δημοκρατίας, Γοργοποτάμου,  Τραπεζούντος και Λ. Σταμάτας  - Δροσιάς.
24. Ευπρεπισμός Νεκροταφείου (πλακοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις).
25. Συντήρηση και επισκευή του Δημοτικού Καταστήματος Δροσιάς.
26.Διαμόρφωση, φύτευση της πλατείας του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου. 27. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστοιχιών στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς και στα σχολικά κτίρια αυτής.
28. Ανέγερση Λυκείου στο Ο.Τ. 53 επί της οδού Πόντου 52 της Δημ.  Κοινότητας Δροσιάς.
29. Κατασκευή 12θεσιου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Μαραθωνομάχων στο Ο.Τ. 106.
30. Μελέτη τοποθέτησης φωτισμού επί της οδού ΚΕΔΡΩΝ στην πλευρά του δάσους από το σημείο που υπάρχει (οδός Γρεβενών) μέχρι την οδό ΙΑΣΩΝΟΣ.

Το
τεχνικό πρόγραμμα της Δημ. Κοιν. Δροσιάς ψηφίζετε ομόφωνα στο σύνολο του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου